ปฏิทินรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท วันที่รับสมัคร วันสอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว มอบตัว
1. ห้องเรียนพิเศษ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 7 มีนาคม 2563 11 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563
2. ความสามารถพิเศษ 21-22 มีนาคม 2563 24 มีนาคม 2563 26 มีนาคม 2563 6 เมษายน 2563
3. ห้องเรียนทั่วไป 21-25 มีนาคม 2563 28 มีนาคม 2563 1 เมษายน 2563 6 เมษายน 2563
4. เงื่อนไขพิเศษ        


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท วันที่รับสมัคร วันสอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว มอบตัว
1. นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม       7 เมษายน 2563
2. ห้องเรียนพิเศษ 22-26 กุมภาพันธ์ 2563 8 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563
3. ความสามารถพิเศษ 21-22 มีนาคม 2563 24 มีนาคม 2563 26 มีนาคม 2563 7 เมษายน 2563
4. ห้องเรียนทั่วไป 21-25 มีนาคม 2563 29 มีนาคม 2563 4 เมษายน 2563 7 เมษายน 2563
5. เงื่อนไขพิเศษ        ประเภททั่วไป
โครงสร้างการเรียน จำนวนที่รับ (คน)
ม.1 ม.4
- ห้องเรียนปกติ   -
      พื้นที่บริการ 116 -
      นอกเขตพื้นที่บริการ 172 -
      ความสามารถพิเศษ 62 34
      เงื่อนไขพิเศษ 10 -
1. ห้องเรียนพิเศษ
         - IEP 36 36
         - SMP 36 36
2. วิทย์ - คณิต - 40
3.วิทย์ - คณิต(เตรียมวิศวะ/สถาปัตย์) - 40
4.วิทย์ - คณิต(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) - 40
5. อังกฤษ - จีน - 40
6. อังกฤษ - ญี่ปุ่น - 40
7. อังกฤษ - ฝรั่งเศส - 40
8. คหกรรม - ธุรกิจ - 40
9. ศิลปะ - คอมพิวเตอร์ - 40
 
ประเภทความสามารถพิเศษ
ประเภทความสามารถพิเศษ จำนวนที่รับ (คน)
ม.1 ม.4
1. ฟุตบอล - ฟุตซอล 11 -
2. ศิลปะวาดภาพ 4 4
3. ดนตรีไทย 4 2
4. ขับร้อง 4 2
5. ดนตรีสากล 5 2
6. โยธวาทิต 5 2
7. นาฎศิลป์ 6 2
8. โขน 4 2
9. ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน 15 5
10. ความเป็นเลิศด้านภาษาญี่ปุ่น 2 5
11. ความเป็นเลิศด้านภาษาฝรั่งเศส - 8
12. ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์/สิ่งประดิษฐ์ 2 -
12. เงื่อนไขพิเศษ 10 -
คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาคภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562
2.
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.
มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
5.
ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
6.
นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (สวมชุดนักเรียนในโรงเรียนเดิมมาในวันสมัคร)
หลักฐานการสมัคร
1.
ใบสมัครของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2.
ปพ.1:ป หรือหลักฐานการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กรณีที่จบหลักสูตรการศึกษาแล้วใช้ฉบับจริงและสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)
 
กรณีที่กำลังรออนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษาใช้เฉพาะสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ
3.
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
4.
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)
5.
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน


คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(Enrichment Science Math Program)


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.
สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562
2.
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.
มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
5.
ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
6.
นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (สวมชุดนักเรียนในโรงเรียนเดิมมาในวันสมัคร)
หลักฐานการสมัคร
1.
ใบสมัครของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2.
ปพ.1:ป หรือหลักฐานการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กรณีที่จบหลักสูตรการศึกษาแล้วใช้ฉบับจริงและสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)
 
กรณีที่กำลังรออนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษาใช้เฉพาะสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ
3.
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
4.
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)
5.
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนคุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาคภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562
2.
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.
มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
5.
ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
6.
นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (สวมชุดนักเรียนในโรงเรียนเดิมมาในวันสมัคร)
หลักฐานการสมัคร
1.
ใบสมัครของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2.
ปพ.1:บ หรือหลักฐานการศึกษา ชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (กรณีที่จบหลักสูตรการศึกษาแล้วใช้ฉบับจริงและสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)
 
กรณีที่กำลังรออนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษาใช้เฉพาะสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ
3.
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
4.
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)
5.
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน


คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
(Enrichment Science Math Program)


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562
2.
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) จำนวน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
4.
มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
5.
ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
6.
นักเรียนยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (สวมชุดนักเรียนในโรงเรียนเดิมมาในวันสมัคร)
หลักฐานการสมัคร
1.
ใบสมัครของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2.
ปพ.1:บ หรือหลักฐานการศึกษา ชั้นประมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (กรณีที่จบหลักสูตรการศึกษาแล้วใช้ฉบับจริงและสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ)
 
กรณีที่กำลังรออนุมัติการจบหลักสูตรการศึกษาใช้เฉพาะสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ
3.
ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
4.
สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)
5.
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน


ใบสมัครเรียน/คุณสมบัติ/หลักฐานการสมัครเรียน