ฝ่ายบริหารโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
                                 
               
               
           
นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
           
         
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
         
                                 
       
   
   
   
   
นางสุดใจ  จัตุพร
นางสาวจันทร  ศิริธรรม
นายบุญเศียร  คงกลับ
นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
นางสาวนวพร  ชิณวงษ์
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน