กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                           
                           
 
 
 
 
 
นางสาวรัชรินทร์  สีประดู่
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
นายนิพัทธ์  นะระโต
นางธารารัตน์  บุญประเทือง
นางสาวจันทร  ศิริธรรม
 
 
 
นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
นายปัญจพล  บุลาลม
นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
 
 
 
       
 
นายสุทธา  อินทนานนท์
นางสาวพรรณิภา ใสนวน
นายปองภพ ปะวันเนย์