กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                           
                           
 
 
 
 
 
นางสาวพนิดา  วีระเดชพิพัฒน์
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายนิพัทธ์  นะระโต
นางธารารัตน์  บุญประเทือง
นางสาวอมรทิพย์  ชลารัตน์
นางสาวจันทร  ศิริธรรม
 
 
 
นางสาวเพ็ชรนิภา  นนทนาคร
นางสาวปวิตรา  กิจจานุมาศ
นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
นายปัญจพล  บุลาลม
 
 
 
 
 
 
นางสาวรัชรินทร์  สีประดู่
นายสุทธา  อินทนานนท์
นางสาวพรรณิภา ใสนวน
นายปองภพ ปะวันเนย์