ศูนย์คอมพิวเตอร์
                           
                           
                           
 
 
 
นายวศิน  รัตนยาติกุล
 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 
 
นางสาววัชรีย์  บุญชู
นางสาวธนิตา  สาธุพันธุ์
นายจิตติชัย  ปากหวาน
นายมานัสวี ด้วงไพรี
 
 
   
 
             
  นางสาวชนิดา ศักดิ์โกมลศรี นางสาวอินทิพร อมรธรรม