กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                           
                           
                           
 
 
 
นางสาวขนิษฐา  เมืองจันทบุรี
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   
นางสาวเพ็ชรัตน์  พยับวาริน
นางณภัชดา  สิงคนิภา
นางสาวณัฎฐินี  แสงสุข
นางสาวกรนภา  กองเป็ง
 
 
 
นางสาวศิวพร  แสงแก้ว
นางสาวกนกลักษณ์  อรรคมุต
นางสาวสุนทรี  มณีวงศ์
นายเมธาวุฒิ  มุนิปภา
 
 
 
 
     
 
นายเอก  กีณณเกชยางค์กูร
นายฉัตรกร  วรรณโก
นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
นายเสกสันติ รจนากร  
 
 
             
 
  นายกำธร สุมา นายภูษณทัศ ผลทับทิมธนา นางสาวลักขิกา พูที