กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                           
                           
                           
 
 
 
นางสาวเพ็ชรัตน์  พยับวาริน
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสมชาย  รักเชื้อ
นางณภัชดา  สิงคนิภา
นางสาวณัฎฐินี  แสงสุข
นางสาวกรนภา  กองเป็ง
 
 
 
นางสาวศิวพร  แสงแก้ว
นางสาวกนกลักษณ์  อรรคมุต
นางสาวขนิษฐา  เมืองจันทบุรี
นางสาวสุนทรี  มณีวงศ์
 
 
 
 
 
 
นายเมธาวุฒิ  มุนิปภา
นายเอก  กีณณเกชยางค์กูร
นายฉัตรกร  วรรณโก
นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
 
 
 
                     
  นายเสกสันติ รจนากร นายกำธร สุมา นายภูษณทัศ ผลทับทิมธนา