กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                           
                           
                           
 
 
 
นางปาริชาติ ศรีวะรมย์
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวฐิติยา  ปักษา
นายวัฒนพงศ์  ยองเข
นางสาวศุจิรัตน์  คิดอยู่
นางสาวศิขริน  เทพบุรี
 
 
 
นางสาวยุพาพร  คงอยู่สุข
นายธรรมรัตน์  สันทัด
นายธัชนนท์  ชิตสกุล
นางสาวศรีสุดา  ดอนม่วง
 
 
 
 
             
 
นางสาวทิพย์เกษร  นนธิจันทร์
นางสาวสุภาวดี รัตนจันทร์
นายอนุพงษ์ ช่วยพันธ์ นางสาวพิมพ์ชนก กิจประเสริฐสิน  
 
 
             
 
  นางสาวปรียาดา ศรีชุม นางสาวณัฐกนา จิตรแห่ง นายสิทธิวัฒน์ อุ่นจิตร
นายธนาวัฒ นาคเสโน