กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                           
                           
                           
         
         
         
นางภคริษา  ปานุราช
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายภาณุ  นิลาสน์
นายณัฐพงษ์  ปั้นศักดิ์
นายวัชรพงษ์  บุญครอบ
นางสาวเพ็ญศรี  ขจรเกริกไกร
 
 
 
นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์