กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                           
                           
                           
         
         
         
นายณัฐพงษ์  ปั้นศักดิ์
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
           
นางสาวเพ็ญศรี  ขจรเกริกไกร
นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์