กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                           
                           
                           
         
         
         
นายณัฐพงษ์  ปั้นศักดิ์
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
       
นางสาวเพ็ญศรี  ขจรเกริกไกร
นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์
นายสุรวิชฌ์ พึ่งแก้ว
นายสินธัช มีผล
 
     
 
         
 
นายอภิวัฒน์ กุมดิโร