กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                           
                           
                           
         
         
         
นายอภิชาติ  ศรีวะรมย์
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายบุญเศียร  คงกลับ
นางสาวลดาวัลย์  ท้องที่
นางดาริณี  กาญจนเตมีย์
นางสาวเบญจรัตน์  สิงหาโคตร
 
 
 
นายธีรยุทธ  ทรงอาวุธ
นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
นางสาววิชุดา  ดำคำ
นางสาวอรทัย  สินไหม
 
 
 
 
 
 
นางสาวภัทริยา  อำพันธ์
นางสาวณิฌา  แก้วสองเมือง
นางสาวเครือวัลย์  ประดุจชนต์
นายสมเกียรติ  หวังเอื้ออัตชน
 
 
 
                   
  นางสาวเกศรินทร์ ค่ำคูณ นางสาวธนิวรรณ ถิระประพัฒน์ นางสาวจุติภรณ์ เอียบสร้างกี้ นายณัฐพงษ์ สารกอง