กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                           
                           
                           
         
         
         
นางสาววิชุดา  ดำคำ
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
นายบุญเศียร  คงกลับ
นางสาวลดาวัลย์  ท้องที่
นางสาวอังคณา  พละศักดิ์
นายอภิชาติ  ศรีวะรมย์
 
 
 
นายธีรยุทธ  ทรงอาวุธ
นางสาวเบญจรัตน์  สิงหาโคตร
นางสาวอรทัย  สินไหม
นางสาวภัทริยา  อำพันธ์
 
 
 
 
     
 
นางสาวณิฌา  แก้วสองเมือง
นางสาวเครือวัลย์  ประดุจชนต์
นายสมเกียรติ  หวังเอื้ออัตชน
นางสาวเกศรินทร์ ค่ำคูณ  
 
 
                     
  นางสาวธนิวรรณ ถิระประพัฒน์ นางสาวจุติภรณ์ เอียบสร้างกี้ นางสาวอรอุมา ลันวงษา