กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                           
                           
                           
         
         
         
นางสาววัชรีย์  บุญชู
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางรัชนี  ศรีระษา
นางสุดใจ  จัตุพร
นางสาวธนิตา  สาธุพันธุ์
นายวศิน  รัตนยาติกุล
 
 
       
 
นายจิตติชัย  ปากหวาน
นางภัทราวดี  ไชยเทพ
นายมานัสวี ด้วงไพรี นายพัชรพล ถาวรจักร์  
 
 
                         
  นางสาวชนิดา ศักดิ์โกมลศรี