กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                           
                           
                           
         
         
         
นายธมน ถาวรจักร์
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
   
02-8661882 ต่อ 422
   
นางสุดใจ  จัตุพร
นางสุจิตรา  ประชุมศรี
นายพิพัฒน์ ขุนปักษาบุญพินิจ
นางสาวฐิติรัตน์ คลี่สุข
   
 
02-8661882 ต่อ 312
02-8661882 ต่อ 221
02-8661882 ต่อ 222
02-8661882 ต่อ 220
 
 
 
 
นายกิตติศักดิ์ จันทรสิทธิผล
นางสาวนุสบา บุญโนนแต้
 
 
 
 
02-8661882 ต่อ 422
02-8661882 ต่อ 422