กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                           
                           
                           
         
         
         
นายธมน ถาวรจักร์
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสุดใจ  จัตุพร
นางสุจิตรา  ประชุมศรี
นายพิพัฒน์  ขุนปักษาบุญพินิจ
นางสาวฐิติรัตน์ คลี่สุข