กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                           
                           
                           
         
         
         
นางสาววัชรีย์  บุญชู
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสุดใจ  จัตุพร
นางสาวธนิตา  สาธุพันธุ์
นายวศิน  รัตนยาติกุล
นายจิตติชัย  ปากหวาน
 
 
               
  นายมานัสวี ด้วงไพรี นายพัชรพล ถาวรจักร์ นางสาวชนิดา ศักดิ์โกมลศรี นางสาวอินทิพร อมรธรรม