กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                           
                           
                           
         
         
         
นางกานดา  เปิ้นสมุทร
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางบุญช่วย  เทพสงเคราะห์
นางดารณี  แช่มชมดาว
นางสาวนวพร  ชิณวงษ์
นางสาวนันทนา  บัวบุตร
 
 
 
นางสาวศรัณยา  สุขสำราญ
นางสาววันเพ็ญ  วิเชียรรัตน์
นางพัชนี  รุจิระชุณห์
นางสาวพรภัส  พลาทิพย์
 
 
 
 
 
 
นางสาวภัททิรา  คำสุริ
นายทศพร  ศรีพลพา
นางสาววิมล  สงภู่
นางสาวอรอุมา  ทองพา
 
 
 
 
     
 
นายอร่าม  ทองมี
นางสาวอารดา  คงวัฒน์
นางสาวนริสรา  บุญประเสริฐ
นายกิตติพิชญ์ โชวงศ์  
                           
                       
  นางสาวอัญทิกาน์ คำมะณี นายนิสิต ผลเดชสถาพร