กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                           
                           
                           
         
         
         
นางกานดา  เปิ้นสมุทร
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนวพร  ชิณวงษ์
นางสาวศรัณยา  สุขสำราญ
นางสาวพรภัส  พลาทิพย์
นายทศพร  ศรีพลพา
 
 
 
นางสาวอรอุมา  ทองพา
นายอร่าม  ทองมี
นางสาวอารดา  คงวัฒน์
นางสาวนริสรา  บุญประเสริฐ
 
 
 
                   
  นายกิตติพิชญ์ โชวงศ์ นางสาวอัญทิกาน์ คำมะณี นายนิสิต ผลเดชสถาพร นางสาวนลัท มงคลสกุลฤทธิ์  
 
 
                       
  นางสาวปิยทัศน์ อิ่มไพบูลย์ นางสาวเพ็ญนภา โหลทิพย์