แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด
                           
                           
 
 
นางสมพร วงศ์จำปา
นางฟูสิน ธรรมสาลี
นางพิวัน นับสีทอง
นายสุนันท์ นับสีทอง
 
 
 
นางสาวบุญยัง สมหมาย
นางสาววันเพ็ญ ชูจัตุโร
นางยุพิน เทียบขุนทด