ครูอัตราจ้าง
                           
                           
                           
     
นายกิตติศักดิ์ จันทรสิทธิผล
นางสาวนุสบา บุญโนนแต้
นางสาวจิตรฤดี บรรลือทรัพย์ นางสาวปราณปริยา ชัยสวัสดิ์
 
               
 
                 
  นายปัณณวิชญ์ บุ่นวรรณา นางสาวพัชรี อุ่นหะวงค์ นางสาวอริสรา ชมภูบาง