ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานขับรถ
                           
                           
 
 
     
นายนูน  รังศรี
นายจำเนียร ทองปลาย
นายธนวัฒน์ แวดระเว