ฝ่ายบริหารโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
                           
                           
                           
         
         
         
นายวิเชียร  ชุติมาสกุล
         
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
นางสุดใจ  จัตุพร
นางเพ็ญศรี  เกตุอรุณรัตน์
นายยงยุทธ  เพ็งตะคุ
นายสมชาย  รักเชื้อ
 
ปฏิบัติหน้าที่บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่บริหาร
รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่บริหาร
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป