ฝ่ายบริหารโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
                           
         
         
         
นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
         
         
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
         
         
ประธานกลุ่มโรงเรียน สพม.กท ๑ กลุ่มที่ ๓
         
          [email protected]          
         
02-8661882 ต่อ 111,112
         
                   
                           
 
 
 
นางสาวเจนจิรา เวียนสุข
นายอานนท์ ธิติคุณากร
นางสาวรัศมี เผือกเหลือง
นายนพนันท์ อรัญมิ่ง
 
 
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
 
   
 
02-8661882 ต่อ 311
02-8661882 ต่อ 603
02-8661882 ต่อ 224
02-8661882 ต่อ 115