ฝ่ายบริหารโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
                           
         
         
         
นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
         
         
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
         
                           
 
 
 
นางสาวเจนจิรา เวียนสุข
นายอานนท์ ธิติคุณากร
นางสาวรัศมี เผือกเหลือง
นายนพนันท์ อรัญมิ่ง
 
 
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป