ฝ่ายบริหารโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
                           
                           
                           
         
         
         
นายวิเชียร  ชุติมาสกุล
         
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
นางสุดใจ  จัตุพร
นายภูมิ  ทุ่งโชคชัย
นายยงยุทธ  เพ็งตะคุ
นางจารุวรรณ  พงษ์สมบุญ
 
ปฏิบัติหน้าที่บริหาร
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่บริหาร
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป