ฝ่ายบริหารโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
                           
                           
                           
         
         
         
นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
         
ผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
   
   
นายยงยุทธ เพ็งตะคุ
นางเพ็ญศรี  เกตุอรุณรัตน์
นางสุดใจ  จัตุพร
นางสาวจันทร ศิริธรรม
 
รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่บริหาร
 
 
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป