กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                           
                           
                           
         
         
         
นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
   
นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
นางสาวศิริธร  สายทอง
นายเอกวัฒน์ สารักษ์
 
 
           
  นายบดินทร์ เหมือนแป นายไพบูลย์ เพียรพงษ์