กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                           
                           
                           
         
         
         
นางสาวศิริธร  สายทอง
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
 
   
     
  นายเอกวัฒน์ สารักษ์ นายบดินทร์ เหมือนแป นายไพบูลย์ เพียรพงษ์