กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                           
                           
                           
         
         
         
นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
         
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
นางสาวศิริธร  สายทอง
นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
 
   
 
นางสาวสุพรรษา  สุขสำราญ
นายณัฐพงศ์  สุวรรณษานนท์
นายเอกวัฒน์ สารักษ์ นายบดินทร์ เหมือนแป  
 
 
 
 
  นายไพบูลย์ เพียรพงษ์