ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส)
                                   
                   
        นางวันเพ็ญ วิเชียรรัตน์     นางวศินี ชาญศรี        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44507
นายพงษ์พิพัฒน์ ปานเดย์
44516
นายสินธนา หรี่สมวงศ์
44821
นายสุภกฤต ชื่นระรวย
46908
นายปารณัฐ ละอองแก้ว
46909
นายพงศ์ธร ปิดตาฝ้าย
46910
นายสุทธิเทพ เหมันตา
                                   
                       
46911
นายอนาวิล กะลัมพะเหติ
44442
นางสาวอิสริยาภรณ์ พิมพ์จันทร์
44469
นางสาวณริญาณ์ รุ่งวาว
44623
นางสาวชนันดา ทองหล่อ
44632
นางสาวพัทธมน หมวดนุ่ม
44635
นางสาวรตา ดีชุมพร
                                   
                       
44742
นางสาวกนกพร สินธวาชีวะ
44777
นางสาวกัญญารัตน์ บุญเม่น
44783
นางสาวพัทธิชา วันเพ็ญ
44785
นางสาวมินตรา บุญเหลี่ยม
44787
นางสาวรัตนาวดี นามโคตร
44830
นางสาวธนัชพร ช้างสว่าง
                                   
                       
44831
นางสาวธีร์จุฑา คชโตนด
46912
นางสาวจารุวรรณ แพรเจริญ
46913
นางสาวชนกภัทริน คณมุขย์
46914
นางสาวณัฐฏาวรรณ ลุงไธสง
46915
นางสาวบุษกร ฉาพิมาย
46916
นางสาวปฏิมา อินทรามะ
                                   
                         
46918
นางสาวรานีน่า ซาฮี
46920
นางสาวชนัญชิดา คงแช่มดี
46921
นางสาวโสรยา โตบัณฑิตย์
46922
นางสาวอนัญญา สุรารักษ์
46923
นางสาวอนุธิดา โพธิ์ศรี