ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น)
                                   
                   
        นางเพ็ญศรี เกตุอรุณรัตน์     นายจิตติชัย ปากหวาน        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44398
นายณัฐพล สุนทรเมือง
44400
นายธนกฤต งามละม่อม
44450
นายทัศน์นนท์ แสนคำ
44506
นายพงศกร อารมย์
44556
นายกันตพงศ์ อินทหอม
44564
นายอภิสิทธิ์ ไชยศรี
                                   
                       
44754
นายฐาปกรณ์ ถวิลศักดิ์
44764
นายรวิพล ปั้นทรัพย์
46899
นายชนกันต์ รุ่งเรืองผล
46901
นายธันวา มั่นธรณ์
44595
นายเกรียงศักดิ์ จันทรมโรภาส
44381
นางสาวณิชนันท์ ขุนเปีย
                                   
                       
44424
นางสาวนิธิรา คร่องดี
44485
นางสาววลัยลักษณ์ บุปผาผาด
44528
นางสาวณัฐกฤตา สัตบุษ
44538
นางสาวรุ่งนภา โพธิลักษณ์
44591
นางสาวอริสา วงศ์จำปา
44625
นางสาวธนีนาถ ฮั่นไพศาล
                                   
                       
44685
นางสาวภัทรา คงคูณ
44778
นางสาวกิ่งกาญจน์ เนตรณรงค์
44781
นางสาวเบญจวรรณ เทียนพันธุมาศ
45557
นางสาวกุสุมา บุญช่วย
46904
นางสาววรวัลยา ชูแสง
46905
นางสาววราทิพย์ ไตรพรวัฒนกุล
                                   
                               
46907
นางสาววิรชา ชิตโฉม
47606
นางสาวศศิธร ระดมกิจ