ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)
                                   
                   
        นางธารารัตน์ บุญประเทือง     นายวศิน รัตนยาติกุล        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44611
นายศุภกฤษฏิ์ แก้วพวง
46884
นายบรม เหมทานนท์
46886
นายวศิน เฉลิมคุณวัต
46887
นายอลงกรณ์ พ่วงจีน
44425
นางสาวเบญญาภา ไชยอักษร
44429
นางสาวภัทรวดี เคนสุวรรณ
                                   
                       
44439
นางสาวอจลญา ธรรมจันทร์
44478
นางสาวมัลลิกา ชูแสง
44487
นางสาวศศินันท์ สุดมุข
44526
นางสาวฐิตารีย์ กรศิวะ
44534
นางสาวเบญจมาศ มาลัยทอง
44539
นางสาวรุ่งนภา ยอดสุวรรณ์
                                   
                       
44578
นางสาวนัฐดา พรรณไวย
44581
นางสาวรัตนา ชาติมนตรี
44633
นางสาวพิยดา ผุยชาคำ
44684
นางสาวปุณยภา ชัยสิริวงศ์สว่าง
44737
นางสาวรุ่งไพลิน ขามคม
44782
นางสาวปริฉัตร ประนัดศรี
                                   
                       
44793
นางสาวอริญญา รวยนิรันต์
46888
นางสาวชวิศา สุจารีย์
46891
นางสาวบุราณี โชติกะพุกกะณะ
46892
นางสาวพัทธนันท์ เสนาบริพัฒน์
46893
นางสาวพิณพินันท์ แตงอ่อน
46894
นางสาววรรณพร ลิมะกุล
                                   
                           
46895
นางสาวศิรประภา วันนอก
46896
นางสาวศิรินทิพย์ ทองไถ่ผา
46942
นางสาวธนภรณ์ สุขปาณี
46943
นางสาวสุปราณี นาคะวงค์