ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)
                                   
                   
        นายนิพัทธ์ นะระโต     นางสาวขนิษฐา เมืองจันทบุรี        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44393
นายกิตติธัช จอกแก้ว
44493
นายกษิดิ์เดช นัยเนตร
44815
นายภนุวัฒน์ วัชรภูษิต
46872
นายอรรคนิติ กิจขันธ์
44415
นางสาวขวัญฤดี โล้อุดมทรัพย์
44416
นางสาวจิดาภา พัชระวิจิตรกร
                                   
                       
44417
นางสาวจุฑามาศ ภาษยวรรณ
44524
นางสาวชลธิชา เบื้องบล
44530
นางสาวธนัชชา ศรีจันทร์อินทร์
44577
นางสาวทิพย์สุคนธ์ บัวศรี
44618
นางสาวกมลชนก เจริญไทย
44626
นางสาวธัญญารัตน์ ชาตินักรบ
                                   
                       
44733
นางสาวนฤมล วงศ์มลิวัลย์
44794
นางสาวไอรดา บุตรสารส
44829
นางสาวณัฐกาญจน์ รอดบรรจบ
46873
นางสาวกนกวรรณ กองตุ้น
46876
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญหนา
46878
นางสาวณัฐพร ศรีวิเศษ
                                   
                       
46879
นางสาวธัญญลักษณ์ จันทฤกษ์
46880
นางสาวนนทิยา จันที
46881
นางสาวรุ้งตะวัน โพธิมล
46874
นางสาวกรรณิการ์ ทองปน
46882
นางสาวสรัลพร เวสา
46919
นางสาวปิยะธิดา ชนะ
                                   
                               
46960
นางสาวกมลรัตน์ สว่างกิจ
47603
นางสาวนภัสนันท์ สูติอุทัยทวีโชติ