ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 (คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)
                                   
                   
        นายถนอม ชำนาญพันธ์     นายดิษพงศ์ วงศ์อร่าม        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44364
นายอาทิตย์ บุญวีระชัยมานะ
44371
นายปิยะบุตร สุขมั่นสัตย์
44372
นายพชรพล อุดมร่วมใจ
44448
นายณัฐนันท์ สินทรัพย์
44453
นายธนาวุฒิ เตชะกาญจนวัฒน์
44459
นายสายฟ้า ทองก้อน
                                   
                       
44461
นายอภิสิทธิ์ โตมา
44505
นายนิธิภัทร์ โชติพัฒน์จินดา
44515
นายสันติภาพ บัวรอด
44520
นายอรรถวุฒิ บุญมีสีสุข
44654
นายธนากร งามปัญจธาร
44724
นายสุทธิพร ดัดวัด
                                   
                       
46843
นายณัชพล เหล็กอิ่ม
46847
นายเมธี แสงคำ
46848
นายวุฒิพงษ์ แปงนุจา
46849
นายสุดตระการณ์ แสงสุดตา
46850
นายอธิสันต์ ปราบไกรสีห์
46851
นายอาทิตย์ เลิศวิเศษรุ่งเรือง
                                   
                       
44467
นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ทุม
44592
นางสาวอามิตดา แดงโรจน์
44634
นางสาวภัทราพร อมรชัยวุฒิกุล
46852
นางสาวกัลยา ศรีวาลี
46853
นางสาวชลธิชา ลิ้มเจริญ
46856
นางสาวนงนภัส วรมังคลากร
                                   
                       
46857
นางสาวนิภาพร ธงชัย
46858
นางสาวนิวาริน ทองใบใหญ่
46860
นางสาวพรชิตา แดนประโคม
46861
นางสาวพรไพลิน โพธิ์แก้ว
46862
นางสาวยุพารัตน์ สบาย
46863
นางสาวรมณียา เนื่องภิรมย์
                                   
                       
46864
นางสาวรุ้งอรุณ โพติยะ
46865
นางสาววราลี สินธุ์เดช
46866
นางสาววรินทร ชวนขุนทด
46867
นางสาววริศรา หล่มช่างคำ
46868
นางสาวสิริยากร เสนานาม
46869
นางสาวสิริรัตน์ กิจจรัสสิน
                                   
                               
46870
นางสาวอรธิชา ชุมคง
47602
นางสาวสายฝน ปิ่นสุวรรณ