ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
                                   
               
        นางกานดา เปิ้นสมุทร        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44373
นายพัลลภ กุลวัฒนา
44403
นายนครินทร์ รักรุ่งเรือง
44495
นายจักรกฤธ วัฒนเขื่อนขันธ์
44500
นายณรพรรธก์ ชุมศรี
44514
นายศุภชัย กลิ่นขจร
44521
นายกฤตพล กรองการุณย์
                                   
                       
44544
นายกิตติพงษ์ วงษ์มุข
44601
นายธีระพงศ์ กันขัติ
46819
นายธีระชัย เรืองเสรี
46821
นายพงศกร มณฑาเธียร
46822
นายพัฒนพงษ์ จันทรบุตร
46823
นายอังคีรส ฐิตยานุรักษ์
                                   
                       
46824
นายอาชวิต สนเท่ห์
46825
นายไอยศวรรย์ พิมสอน
46875
นายมณฑล โชคธนสุขสิริ
46941
นายพัทธดนย์ ศรีมงคลชัย
47599
นายจุลจิต หาชัย
44490
นางสาวสุเมธินี มงคลแท้
                                   
                       
44492
นางสาวอรัญญา คฤหัสถ์
44527
นางสาวณัชชา เหลืองสนธยา
44535
นางสาวปัณณ์ปภัส กุลเชษฐาภิวัฒน์
44573
นางสาวจิตรา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
44588
นางสาวสุภัค พูลคุ้ม
44616
นางสาวสัตตกมล หัสดี
                                   
                       
44619
นางสาวกัลยารัตน์ สมศรี
44641
นางสาวสุทธิดา พานอนันต์
46826
นางสาวกนิษฐา ศรีเจริญพันธ์
46827
นางสาวกานตณา กัญญาพันธ์
46829
นางสาวจิลดา ฮึกหาญ
46831
นางสาวชลดา อินธนู
                                   
                         
46832
นางสาวณัฐกานต์ จันที
46834
นางสาวปิยะธิดา แสนอุบล
46837
นางสาววิลาวัณย์ เลไธสง
47600
นางสาวกนกพร มีถม
47607
นางสาวอารีรักษ์ รุ่งเกษตร