ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
                                   
               
        นายอิทธิพล วิลามาศ        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44395
นายชนะพล มหาราช
44396
นายชาคริต พจนา
44399
นายณัฐพล สุขประเสริฐ
44401
นายธนาวุฒิ พันนาม
44402
นายธวัชชัย แก่นทองคำ
44445
นายชยนันต์ ชยวาณิชกุล
                                   
                       
44454
นายนิรุตติ์ จิโนคำ
44458
นายศิวกร รุ่งเรือง
44555
นายวทัญญู สุวรรณรัตน์
44411
นางสาวธนัชชา วังคีรี
44413
นางสาวกรกนก อรรถารมย์
44418
นางสาวเจนจิรา ปัญญาอภิวงศ์
                                   
                       
44419
นางสาวชญาณี แสนณรงค์
44420
นางสาวชลธิชา อุดมมาลี
44423
นางสาวดุสิตา แซ่หล่อ
44427
นางสาวปิยฉัตร แย้มสุริโยทัย
44433
นางสาวศุภธวดี ศรีวรกุล
44434
นางสาวสุดารัตน์ บุญลือ
                                   
                       
44435
นางสาวสุพัตรา บุญมาปัด
44436
นางสาวสุพิชชา แสงจันทร์ทิพย์
44466
นางสาวพิรุฬห์นันท์ สาริยัง
44472
นางสาวธิดาพร แก้วทอน
44475
นางสาวนิศารัตน์ วงษ์หาญ
44483
นางสาววรรณพร ปัดอินทรีย์
                                   
                       
44529
นางสาวณัฐสุดา พลายละมูล
44531
นางสาวนรีพัฒน์ ธนานิมิตกิจ
44532
นางสาวนลิน วิภวศุภกร
44536
นางสาวภัครมัย รักด่านกลาง
44537
นางสาวณัฐสุดา โฉมที
44541
นางสาววิไลลักษณ์ แซ่ลี้
                                   
                       
44568
นางสาวศิริกูล ละเลิศ
44570
นางสาววรทัย วงค์วุธ
44572
นางสาวจารุวรรณ ศิลา
44579
นางสาวนนทพรรณ จันทะแสง
44586
นางสาวสุธาวี ธิคม
44589
นางสาวอรจิรา รักกิ่ง
                                   
                       
44628
นางสาวปริฉัตร คุ้มครอง
44629
นางสาวปาริชาติ วิชาชัย
44727
นางสาวชนิดา ด้วงงาม
44728
นางสาวชมพูนุช ผู้สมเก่า
44826
นางสาวกชวรรณ เหลืองคำ
44839
นางสาวสุดารัตน์ หวังกาล
                                   
                               
44840
นางสาวอภัสรา ใจจุลละ
45579
นางสาวกาญจนาภรณ์ วัดครบุรี