ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
                                   
               
        นางสาวศุจิรัตน์ คิดอยู่        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44447
นายณัฐดนัย ทาเวียง
44463
นายอิทธิโชติ พุ่มพวง
46807
นายลัทธวัฒน์ นักวิฬา
44379
นางสาวกนกชล รักษ์ประเทือง
44385
นางสาวฟาติมะฮ์ ขาวจันทร์
44430
นางสาววัชรีพร สิงหวรรณุรัตน์
                                   
                       
44432
นางสาวศศิภา ชัยรัตน์ลี้ตระกูล
44437
นางสาวสุวพักตร์ โพพาทอง
44441
นางสาวอริสรา พิมลรัตน์
44473
นางสาวนภัส ควรเลี้ยง
44479
นางสาวยุภาวดี กล้าจอหอ
44488
นางสาวสุธิตา พราหมนาค
                                   
                       
45485
นางสาวพัสตร์ชิตา เตชคุณาวัฒน์
46808
นางสาวฉัตรญดา เสืองาม
46809
นางสาวชลลดา ทองสุข
46810
นางสาวฐิติกานต์ ศรีสมร
46811
นางสาวณัฏฐิกา ประมาคะมา
46812
นางสาวปภัสรา พรมลัทธิ์
                                   
                       
46813
นางสาวฝนทิพย์ นิพนธ์เจริญศรี
46814
นางสาวภูธนิดา สื่อหงวน
46815
นางสาวศุภิสรา ตรีวิเศษ
46816
นางสาวสราลี สมันตรัฐ
46817
นางสาวอโนทัย เลาะไธสง
47518
นางสาวสิริวรรณ เสาสมภพ