ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 (ศิลปะ - เทคโนโลยี)
                                   
               
        นางสาวเพ็ญศรี ขจรเกริกไกร        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44511
นายวรวุฒิ ทองทา
44513
นายศิวพลพัฒณ์ ปิ่นสุวรรณ
44553
นายพงศกร ใจอิ่ม
44644
นายกันติชา สุทจิตรธิผล
44665
นายสุรเดช พันโบ
44666
นายสุวิจักขณ์ วรพรรุจี
                                   
                       
44667
นายแสงภูมิ เชื่อมชุมพล
44708
นายพีรวุฒิ วินัยประเสริฐ
44747
นายเขมทัต จตุรวิทย์พรชัย
44762
นายพชระ กันทา
44765
นายวรวุฒิ บุญชัย
44797
นายกีรติ เอี่ยมทับทิม
                                   
                       
46818
นายกิตติกรณ์ ทองเพชร
46937
นายกฤตเมธ บัวมาศ
44465
นางสาวปิงปอง อยู่ม่วง
44480
นางสาวรวิภา ภาควิธี
44491
นางสาวโสตถิกาญจน์ จิตต์ประสงค์
44571
นางสาวพรพิตรา ชมภูมาศ
                                   
                         
44587
นางสาวสุธินันท์ ฤทธิรงค์
44590
นางสาวอรปรีญา แย้มอ่วม
44642
นางสาวอารียา บาดาล
45551
นางสาวธนิกา พุฒวันดี
46927
นางสาวชลธิชา ขันธวิธิ