ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 (การงานอาชีพ - เทคโนโลยี)
                                   
                   
        นางสาวเครือวัลย์ วิศาลสมพงษ์     นางสาวเพ็ชรัตน์ พยับวาริน        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44404
นายปิยะ เทียบขุนทด
44446
นายณพวัฒน์ สมประเสริฐพร
44452
นายภานุพงศ์ สุขุมวิทยาพร
44517
นายสุทธินนท์ นาคปน
44567
นายถิรวุฒิ ยศกิ่ง
44594
นายธีรกานต์ แซ่ลิ้ม
                                   
                       
44653
นายธนวัฒน์ บุญยัง
44668
นายอธิวัฒน์ พรมสุวรรณ
44698
นายเจษฎา วิเศษดอนหวาย
44713
นายพงษ์ดนัย รัฐประสาท
44723
นายสิทธิชัย ไชยราช
44726
นายอานนท์ สุริยะสัย
                                   
                       
44766
นายวศิน มาลี
44806
นายธนกฤต โรจนสุนทร
44813
นายพรเทพ เพิ่มสมบุญ
46926
นายภาณุวัฒน์ ซื่อตรง
46944
นายวัชรพล สิวะกรเสถียร
46957
นายปารเมศ ฟักพยุง
                                   
                       
44540
นางสาววรรษมน วรดี
44631
นางสาวพัชรีวัลย์ ใจยอด
44638
นางสาววริษา น้อยแสง
44682
นางสาวบัณฑิตา นิ่มนวลสถาพร
46931
นางสาวยุพาวดี สุดสน
46932
นางสาววโรชา บัวกล้า
                                   
                           
46933
นางสาววิรัญญา อนงค์จรรยา
46934
นางสาวสรัฐพร มั่นจิตร
46936
นางสาวอาภาพร ยังศิริ
46958
นางสาวประภัสสร เกตุพิมล