ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (IEP)
                                   
               
        นางดารณี แช่มชมดาว        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44365
นายก้องภพ สิริปีติยาภรณ์
44368
นายญาณวรุตม์ เบญจางจารุ
44369
นายณัฐดนัย หอมชมด
44370
นายณัฏฐภัทร สุขประเสริฐกุล
44374
นายพีรพัฒน์ อินทร์เจริญ
44375
นายรภัสพงษ์ เทพนวล
                                   
                       
44376
นายวายุภักษ์ มะโนน้อม
44377
นายศิวะ เดชาศักดิ์พรรณ
44378
นายอภิเดช ศักดิ์วิวัฒกุล
46801
นายธนพล ดำรงสิน
46802
นายปรินทร์ ใจเอื้อ
46803
นายรุ่งโรจน์ จีนนับถือ
                                   
                       
46803
นายสรวิศ เทวินภิบาลพันธุ์
44380
นางสาวกฤษณา รักชื่น
44382
นางสาวธัญญชนก โคปาโล
44383
นางสาวปฏิญญา เจียมรุ่งรักษา
44384
นางสาวพิชญาภัสสร์ คีรีรักษ์
44387
นางสาวมนรดา เทียมสมชาติ
                                   
                       
44388
นางสาวเมธิตา เสือนาค
44389
นางสาวรัฐนันท์ ปริวัติธรรม
44390
นางสาวรุจิรา เลิศณรงค์ฤทธิ์
44392
นางสาวอริสรา อัศวพงศ์ศิริ
45588
นางสาวกัญญารัตน์ ผาเหลา
46805
นางสาวณภัสสร บุญชื่นสุข
                                   
                                 
46805
นางสาวพิชญ์สินี จงกุล