ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /9 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส)
                                   
                   
        นางบุญช่วย เทพสงเคราะห์     นายสราวุธ แซ่ตั้ง        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44853
นายณัฐพงศ์ อาดัมอาลี
44890
นายนนทพัทธ์ โล่ห์สุวรรณ
44894
นายภูมินทร์ สวัสดิ์ไทร
44990
นายปัณณวัฒน์ รักษาเคน
45088
นายดนุพล เหาะสูงเนิน
45089
นายธนบัตร จักรสอง
                                   
                       
45197
นายพิเชษฐ์ รักสองมหมื่น
47581
นายเจษฎาภรณ์ นันท์ดี
47583
นายวรายุส เหลืองตระกูล
44871
นางสาวณัฐนันท์ คนกล้า
44876
นางสาวมินท์มันตา ไพศาลธนันชัย
44972
นางสาวศศิประภา พันธุระ
                                   
                           
45071
นางสาวฟารีดา ดวงเพชรแสง
45078
นางสาวสิโรธร สมุทวานิช
45177
นางสาวเสาวคนธ์ กลิ่นชูชื่น
47584
นางสาวนิศากร ไพจิตร์