ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /8 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น)
                                   
                   
        นางสาวศรัณยา สุขสำราญ     นางสาวอรอุมา ทองพา        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44456
นายรัฐตินนท์ เจิมพินิจโภคา
44646
นายภัครัฐพัชระศร กาญจนะวงศ์
44673
นายอติวัณต์ เกิดสุข
44865
นายศิริพงษ์ คงกำเหนิด
44883
นายชาตรี แสงสงคราม
44895
นายยศสรัล เหลียวจันทร
                                   
                       
44903
นายสัญชัย ศรีราตรี
44940
นายปาณัสม์ โรจน์รุ่งลภัส
44941
นายพงศกร ลิ้มชัยพฤกษ์
44947
นายวชิเรศ บุญศรี
44985
นายณัฐวุฒิ ไชยมุสิก
44998
นายศรัณย์ สายสังข์
                                   
                       
45060
นายหิรัณย์ วิทยาภรณ์
45084
นายชนาธิป อัศวเอกสุนทร
45094
นายปรเมน แพ่งโยธา
45104
นายอดิศรณ์ สาระบัว
45183
นายจิระวัฒน์ โรจนพงษ์มณี
45242
นายนเรศักดิ์ คล้ายทอง
                                   
                       
45298
นายนฤชา ภูวเกียรติกำจร
45303
นายวีระพงศ์ ไทยภักดี
46900
นายณัฐพล มังคลานนทชัย
46903
นายอัคร พิทักษ์เวชกุล
47568
นายพชรพล วงค์ขัติย์
47569
นายพลกฤษณ์ กิจกล้า
                                   
                       
44582
นางสาวลลิตวดี ศรีเรืองหัด
44917
นางสาวพรสวรรค์ ทองสังข์เพชร
44956
นางสาวจิราภา บุญญฤทธิ์
44965
นางสาวภูษณิศา สุขเลี้ยง
45010
นางสาวจิรประภา ไชยปัญญา
45014
นางสาวนุชนาฏ สว่างภพ
                                   
                       
45016
นางสาวพรทวี ศรีกลางเมือง
45029
นางสาวอรวรรณ สองเมือง
45109
นางสาวจีระนันท์ พูนทะวี
45165
นางสาวไพลิน ใจยอด
45324
นางสาววนิดา มงคลเจริญสิน
45325
นางสาววรัมพร โกสิยะสถิต
                                   
                       
47570
นางสาวชนิษฐา เรืองหิรัญ
47571
นางสาวณิชา สันธิศิริ
47572
นางสาวณิชากร เภาบัว
47573
นางสาวนฤกัญ แก้ววิไล
47574
นางสาวบุญรักษา นารถศรีทา
47575
นางสาวภัสกนก ปฏิมารัตนานันท์
                                   
                         
47576
นางสาวรสรินทร์ ปึงสุวรรณ
47577
นางสาววราลี ศรีโนรินทร์
47578
นางสาววริศรา พีรพงศธร
47579
นางสาวศิริลักษณ์ ป.สุวรรณ
47580
นางสาวอมราพร ปิยะ