ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /7 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)
                                   
                   
        นางสาวศิขริน เทพบุรี     นางสาวสุพรรษา สุขสำราญ        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45006
นายอาทิตย์ อยู่สบาย
45232
นายจักรภัทร นาคสนธิ์
47542
นายณัชพล ธีรานัทธพงศ์
47543
นายธีรวัฒน์ แซ่เตีย
47544
นายธีระพงษ์ เสมคำ
45062
นางสาวจิตรสินี มาตรัส
                                   
                       
45125
นางสาวนฤมล ในทอง
45227
นางสาววิภาวี ชุติโชติวุฒิ
45273
นางสาวสาวิตรี ลาโคตร
47547
นางสาวกุมาริกา กอนต๊ะกัน
47548
นางสาวจิณัฐตา สิงหวัน
47550
นางสาวจิราวรรณ จูเจริญ
                                   
                       
47551
นางสาวณัฐรัตน์ บุญยะโต
47552
นางสาวณัฏฐา ชาติพรต
47553
นางสาวณัฐณิชา ฤทธิ์บรรจง
47554
นางสาวนวพร ควรประสิทธิ์
47555
นางสาวนาตาลี วัฒนวงศ์
47557
นางสาวปรญา เวปุลานนท์
                                   
                       
47558
นางสาวเปมิกา เจิ้ง
47559
นางสาวแพรวพราว สระศรีสม
47560
นางสาวภัทรชนก แข่งเพ็ญแข
47562
นางสาวมยุรี โพธิ์ทอง
47565
นางสาวเสาวภาค ทบวงษ์
47566
นางสาวอภิญญา ยลปราโมทย์
                                   
                                 
47567
นางสาวอาทิตยา เป็นกลาง