ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /6 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)
                                   
                   
        นางณัฏฐินี แสงสุข     นางสาวพนิดา วีระเดชพิพัฒน์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44449
นายณัฐวุฒิ โทบุญรอด
44887
นายธนาธิป อินทร์สวัสดิ์
44942
นายภคนนท์ สถิตย์วรธรรม
44946
นายราเมธ ธนเศรษฐ
45003
นายอภิวัชร์ เลี้ยงพฤกษา
45102
นายสถาพร ชาติมนตรี
                                   
                       
45145
นายพนาพล พิชิตไพรพนา
45529
นายธนภัทร เหล่าเลิศวิไล
47538
นายสรศักดิ์ อ่วมมา
44906
นางสาวกมลชนก ดีพลงาม
44907
นางสาวกรกช บุตรแก้ว
44919
นางสาวพิชญา มีเครือ
                                   
                       
44921
นางสาววรรณพร ชาติชนะ
44922
นางสาววริษา แก้วแจ่มใส
44958
นางสาวชลดา เจริญสุข
45020
นางสาววนิตสิริ วรสรวง
45113
นางสาวธัญญา มนะเวช
45124
นางสาวภารดี สังข์อร่าม
                                   
                       
45156
นางสาวชนิดา วิชาชัย
45160
นางสาวณิชกานต์ คุ่ยโล่
45179
นางสาวอภิชญา ชีววัชรไพบูลย์
45180
นางสาวอรอุมา ตำหนง
45214
นางสาวกันธิมา นางาม
45218
นางสาวฉัตรวีรยา มุ่งงาม
                                   
                       
45228
นางสาวสุชาดา กุลจนิรักษ์
45262
นางสาวธัญญพร ธรรมสุข
45277
นางสาวหัตถยา บัวขาว
45317
นางสาวญานิกา เลิศดุลย์
45328
นางสาวอรนุช สุขศิริวัฒนโรจน์
47539
นางสาวกษมา ตันติวงศ์
                                   
                               
47540
นางสาวณัฐจรินทร์ ดิษผล
47541
นางสาวแพรวพรรณ วันช่วย