ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /5 (คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)
                                   
                   
        นางสาวอมรทิพย์ ชลารัตน์     นางสาวอังคณา พละศักดิ์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44881
นายกิตติภพ ประภัสมาลัยสร
44904
นายสุเมธัส พุ่มพฤกษ์
44936
นายธนะรัตน์ สุขกิจพงษ์
45198
นายภวินท์ เพ็ชรชูชาติ
45245
นายพงศธร อมรมงคล
46841
นายโชคชัย ประยงค์หอม
                                   
                       
46842
นายฐิติวัสส์ วิชัยดิษฐ
46846
นายพศิน สาริกานนท์
47513
นายกฤษฎา มั่งชม
47514
นายกฤษดา โคตะวินนท์
47515
นายคมกริช อยู่อุย
47517
นายชาญชัย สรรพโภชน์
                                   
                       
47519
นายธัชพงศ์ จำปาทอง
47520
นายปวริศ ศิริบุตร
47521
นายพร้อมสันต์ ตาลอินทร์
47522
นายวีรภัทร ลอองสิงห์
47523
นายอัครพล อาดัมเจริญ
46845
นายนัฐวุธ แหวนเงิน
                                   
                       
44953
นางสาวกมลชนก บวรกมล
44961
นางสาวธัญญารัตน์ เพชรนิล
44964
นางสาวภาวิณี ใจน้อย
44970
นางสาววาสนา ปฏิพิมพาคม
45114
นางสาวธันยาพร พูลผล
45130
นางสาวสุรัชนา วารุณ
                                   
                       
45164
นางสาวพัชริน กิจทะรักษ์
45168
นางสาวลูกเกด แจ้งแจ่มญาณ
45176
นางสาวสุภัชชา เหี้ยมเหิน
45326
นางสาวสรัญญา นาคงาม
46264
นางสาวณัฐนิชา บำรุงเรือน
47524
นางสาวกัญทิมา ใจการุณ
                                   
                       
47525
นางสาวจิรภัทร มะปะเท
47527
นางสาวดวงใจ สถิตบุญวิวัฒน์
47529
นางสาวนันทิชา วีราภรณ์
47531
นางสาวปาวีณา ยี่ภู่
47532
นางสาวปิ่นมณี โพติยะ
47533
นางสาวพรภัสสร มุสิกะทัต
                                   
                               
47535
นางสาวพิมภัสสร มุสิกะทัต
47536
นางสาวศิริพร มัสพันธ์