ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /4 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
                                   
                   
        นางสาวระพินทร์ คร้ามมี     นายธัชนนท์ ชิตสกุล        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44409
นายอรรถนนท์ ดำรงสิริรัช
44935
นายทศวรรษ ณ บางช้าง
44949
นายวีรพงษ์ หลิววัฒนา
45286
นายชัยวัฒน์ ปานนนท์
47485
นายจิรวัฒน์ เผือดจันทึก
47486
นายธนภัทร พงศ์ณิศาชัย
                                   
                       
47487
นายธิปไตย สลางสิงห์
47488
นายธีรวัต รื่นอารมย์
47491
นายวีรภัทร ยานนาวา
47493
นายอาณัติ ศรีสวัสดิ์
47494
นายเอกสิทธิ์ โรตมนันทกฤต
43524
นางสาวทวีพร นุ่นชูผล
                                   
                       
44962
นางสาวนริศรา เอี่ยมวีระกูล
44968
นางสาววันทนีย์ อินทรนก
45030
นางสาวอริญทิพย์ รวยนิรันต์
45064
นางสาวชนิตา แสงแพร
45074
นางสาววดีลดา แสงรัมย์
45330
นางสาวอันนิดา บุคคลโล
                                   
                       
46835
นางสาวพัชญ์ฌาณ์ กันหารินทร์
47495
นางสาวกมลนัทธ์ สินภูธรณ์
47496
นางสาวกัณฑิมา แอ่งสุข
47497
นางสาวเขมอัปสร แสงศรี
47499
นางสาวจิราภรณ์ สุนทร
47500
นางสาวจุฑามาศ สอาด
                                   
                       
47501
นางสาวนฤมล ทีภักดี
47502
นางสาวน้ำทิพย์ มามาก
47503
นางสาวบัวบุษยา ศรีอันยู้
47504
นางสาวบุษบา กันสถิตย์
47505
นางสาวเบญทิพย์ วัฒนสุข
47506
นางสาวปาลิตา ประริวันตะโก
                                   
                       
47507
นางสาวพรปวีร์ จิตโกศลวณิชย์
47508
นางสาวพราวพร ระเบียบ
47509
นางสาวพลอยไพลิน แซ่เจ็ง
47510
นางสาวรัตนะมณี คงปลอด
47511
นางสาวศิริรัตน์ ชาติมนตรี
47512
นางสาวอรกานต์ ชวดรัมย์