ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /3 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
                                   
                   
        นางพเยาว์ ทองคำ     นางสาวฐิติยา ปักษา        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44882
นายชัชวาล พุตฒาวงษ์
44884
นายฐิติพัฒน์ ศาสตรินทร์
44888
นายธีรพงศ์ ทรภีสิงห์
44897
นายวรายุ หิรัญปัญจราชัย
44898
นายวัชรพงษ์ บุญญาชัย
44901
นายสนั่น เจริญพันธ์
                                   
                       
44938
นายนนทกร ดีบุญพ่วง
45000
นายสัชฌุกร เที่ยงบุญ
45090
นายธนพล ชาญวิรัตน์
45133
นายณรงค์ฤทธิ์ จิตเสนาะ
45137
นายธนวัฒน์ บุญรุ่งเรืองศักดิ์
45181
นายโกสินทร์ แก่นอากาศ
                                   
                       
45302
นายวรพนธ์ อุปแก้ว
44872
นางสาวณัฐพร มาศภูมิ
44880
นางสาวอาภามณี เปลี่ยนเจริญ
44909
นางสาวจิราภรณ์ ปิยะวงศ์
44910
นางสาวชนนิกานต์ อังก์สุวรรณศร
44913
นางสาวทิพย์สยุพร นุวรรณ์
                                   
                       
44914
นางสาวนฤมล แหทอง
44915
นางสาวนลพรรณ ชาติประเสริฐ
44916
นางสาวนุชรินทร์ ไดนาดะ
44920
นางสาวภัททิยา พานทองแท่ง
44923
นางสาววลัยพร ป้องสวย
44925
นางสาวสมิตา เคหะนันท์
                                   
                       
44929
นางสาวสุวรรณา โมมา
44930
นางสาวสุวิภา ศักดา
44952
นางสาวกฤติมา เนื้อแก้ว
45018
นางสาวแพรวา ศรีหาบุตร
45022
นางสาวศุพัชรี อินต๊ะวงศ์
45027
นางสาวสุภาพร ห่อไธสง
                                   
                       
45080
นางสาวอภิญญา พิศาลไกรกิตติ
45229
นางสาวสุพัตรา ผากากูล
45259
นางสาวเจนจิรา จันทอง
47370
นางสาวธนันวดี ชูเพียร
47484
นางสาววาสนา สมบูรณ์
47605
นางสาวธันยาภรณ์ ชิดโสดา