ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /2 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
                                   
               
        นางนิธิมา เขมะบาล        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44851
นายเกียรติกุล วรภมร
44858
นายพุฒิบุตร ตระกลกูล
44989
นายปรัชญา เบ็ญจขันธ์
47471
นายธนวัฒน์ กุลาตี
47472
นายพชรพล ภาสบุตร
47473
นายรุจิภาส สิทธิลิขิต
                                   
                       
47608
นายธีราณัฐ ขำขันทอง
45021
นางสาวนิชา ธนาไสย์
46964
นางสาวมลชนก เพชรัตนกูล
47474
นางสาวกุลสตรี ตันวิชิตา
47477
นางสาวธัญรัตน์ ธาตุสุวรรณ์
47478
นางสาวปิยนุช ยั่งยืนสุข
                                   
                             
47479
นางสาวพิมรภัทร เพ็ชรงาม
47480
นางสาวภัณฑิลา วงศ์ภัทรวรกุล
47482
นางสาวอภิจันทร์ สอนเกตุ