ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /11 ( ศิลปะ - เทคโนโลยี )
                                   
                   
        นางจิตต์ลดา ตลับเพชร     นายพิพัฒน์ ขุนปักษาบุญพินิจ        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44951
นายสุธนัย มุ่งวัฒนา
45046
นายนาครินทร์ ดาศรี
45091
นายธนวัฒน์ นาเมฆ
45101
นายศรานุวัฒน์ เลิศธรรมธีรกุล
45144
นายพงศธร ศรีแอ
45146
นายดลพัฒน์ นพพวง
                                   
                       
45186
นายชญานนท์ ชาณุภาต
45187
นายชาคริต เขียวบาง
45189
นายต่อลาภ วงศ์เกลี้ยง
45190
นายธนศักดิ์ วันเพ็ญ
45196
นายพนมเวช บดีรัฐ
45207
นายวงศ์วริศ พฤกษาเจริญสุข
                                   
                       
45208
นายวุฒินันท์ บัวก้านทอง
45237
นายณัฐวุฒิ รุ่งสว่าง
45253
นายอภิชัย จันแดง
45287
นายชานนท์ สายลือนาม
45293
นายธงชัย สุรินาม
45301
นายรัฐธรรมนูญ กำเนิดบง
                                   
                       
47594
นายเดชาพัชร โคตรอาษา
47595
นายปัณฑ์พล แสงสว่าง
47596
นายวีระกาจ โชคชัยพาณิชย์
44912
นางสาวณภัทร บัววัน
45013
นางสาวธัญนภา บุตรน้ำเพชร
45065
นางสาวชโรทร เกตุชะนก
                                   
                       
45115
นางสาวนันทิกา หอมหวน
45121
นางสาวพัชรินทร์ อนุภักดิ์
45122
นางสาวพิมภิลาลัย เอกสินธิ์
45129
นางสาวสุมโน แซ่ฉั่ว
46840
นางสาวอุษณา แสงส่องสิน
46929
นางสาวปริภาดา สุทธิสิทธิ์
                                   
                               
47597
นางสาวเจนจิรา ดีเป็นแก้ว
47598
นางสาวสูติมาพร หาญโงน