ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /10 ( การงานอาชีพ - เทคโนโลยี )
                                   
                   
        นายสมชาย รักเชื้อ     นางพัชนี รุจิระชุณห์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
       
44602
นายนันทวัฒน์ วิริยะวงศ์
44886
นายดรณ์ ทวิชศรี
44891
นายปฏิพัทธ์ แซ่เตียว
44982
นายเจตนันท์ หอมสุวรรณ
44983
นายชลลวัช เงินทรัพย์
44987
นายเทอดทูล กลิ่นชูชื่น
                                   
                       
44988
นายธนาวุฒิ สมสู่
45050
นายพีรพนธ์ วิทรพงศ์พินิจ
45054
นายวรัญญู ผาสิกา
45100
นายวสินธ์ เพ็ชรรัตน์
45138
นายธนสิทธิ์ อิ๋วสกุล
45148
นายยศภัทร มณีเนตร
                                   
                       
45191
นายธนากร อนุสุเรนทร์
45195
นายพนมวัน บดีรัฐ
45203
นายวชิรวิทย์ คชสง่า
45209
นายศุภมิตร สัมมาโมกข์
45239
นายธวัชชัย ไชยแสง
45241
นายธีรศักดิ์ ภูสีดวง
                                   
                       
45251
นายสุรวุฒิ เบญจนาวี
45281
นายขุมทอง อ่วมชำนาญไพร
45282
นายคงกฤษณ์ ศักดิ์นรารักษ์
45288
นายชิตพล กันพินัย
45290
นายณัฐกร เตชะนา
46928
นายวีรภัทร โตเพิ่มสิน
                                   
                       
47545
นายสุวิจักขณ์ งามใจ
47586
นายก้องภพ ชูเสรี
47587
นายนันทวัฒน์ ด้วงเงิน
47588
นายนิติ เกิดคง
47589
นายวีรภัทร นันสวาท
47590
นายอนัฐพงษ์ ทรัพย์สิน
                                   
                       
44973
นางสาวสกุลตรา ปรีเลิศ
45072
นางสาวมานิสา เขียนเสมอ
45163
นางสาวพรพิศ สำเนากลาง
45175
นางสาวสุกัญญา พึ่งสุข
45274
นางสาวสุภัจฉรี ทองธิราช
47475
นางสาวมุขธิดา พลบุญ
                                   
                               
47591
นางสาวธิดารัตน์ วิทยากูล
47592
นางสาวสรวีย์ คงมา