ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /1 (IEP)
                                   
               
        นายธีรยุทธ ทรงอาวุธ        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
44848
นายกลธัช เกียรติคุณไพโรจน์
44854
นายทัตติ สินธุ์ธนาธิป
44857
นายพงศธร ทวีศรี
44862
นายรัตตินัย จันงามมงคล
44864
นายวุฒินันท์ อัศวแสงรัตน์
44866
นายอรรถวุฒิ จันทรา
                                   
                       
44867
นายอัลลิค ครอมตัน
47465
นายจิรัฏฐ์ จิรศิริฐานนท์
44869
นางสาวกุลยา วงษ์เอก
44874
นางสาวพรรษชล พันตีบ
44877
นางสาวลิสา รักษาพันธ์
44878
นางสาวศิรประภา วรพุฒ
                                   
                         
47466
นางสาวณภัทร มงคลจันทร์เมธี
47467
นางสาวทัศนา หนุ่นหนุนรบ
47468
นางสาวบุญญารัตน์ สันธนพิพัฒน์กุล
47469
นางสาวฟาติมา ไฮเดอร์
47470
นางสาววันวิสาข์ โรจนรักษาวงศ์