ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /9 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส)
                                   
                   
        นางสาวเพ็ชรนิภา นนทนาคร     นางภคริษา ปานุราช        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45679
นายวีระศักดิ์ หาวารี
45682
นายอธิบดี อุ้มปรีชา
45719
นายนเรนทร์ บุญรอด
45720
นายนิธิโชติ จำพรต
45976
นายบดินทร์ แจ่มศรีแก้ว
48093
นายชานนท์ โชตะนา
                                   
                       
48094
นายศุภกิจ สุวรรณจตุพร
44924
นางสาวสกุณา เพ็งมณี
45687
นางสาวจิรปรียา แซ่บู่
45695
นางสาวปิยมาศ ไทยสกุลวงศ์
45702
นางสาวลักษมณ ชาตะนาวิน
45703
นางสาวสาวิตรี นิลวรรณ
                                   
                       
45738
นางสาวธัญญาเรศ จันทร์หอม
45741
นางสาวนุชนาฎ ตุ่มเชิดชู
45742
นางสาวนุชนาถ สุวรรณสวัสดิ์
45752
นางสาววรรณรัตน์ รัตนเลิศ
45756
นางสาวศิริวรรณ เกิดภาษี
45796
นางสาวลัดดา เชิดชู
                                   
                       
45853
นางสาวเมธาวี ทีสุกะ
46054
นางสาวพิทดา วันมาลา
46056
นางสาวรุ่งทิวา ปันทะวงศ์
48095
นางสาวดวงหทัย งอนจำปา
48096
นางสาวรัชม์เกล้า บุนนาค
48097
นางสาวบ๊อบบี้ ซาฮี