ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /8 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น)
                                   
                   
        นางสาววิชุดา ดำคำ     นายอร่าม ทองมี        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45664
นายคณิติน การักษร
45728
นายวิชาญฤทธิ์ พิศุทธ์ทิฆัมพร
45729
นายวีรชน จิรพงศากุล
45772
นายปิยะ พรมแพงดี
45774
นายพีระพงษ์ ลารัต
45782
นายอรรถภูมิ อินทรพงษ์
                                   
                       
45784
นายเอกลักษณ์ อ่อนมิ่ง
45860
นายจิรสิน ยศศรี
45919
นายไตรรพี จิระสมบัติ
45942
นายสุพจน์ สีรินทร์
46040
นายอริยะ วิมุกติบุตร
48088
นายณัฐวุฒิ สอนสมยุค
                                   
                       
48089
นายพฤทธิ์ กลิ่นโอบ๋วย
48090
นายแมมมอส เกตุเหม
48091
นายสหรัฐ ศรียา
45691
นางสาวธันยกานต์ มหัทธนพล
45693
นางสาวปาณิสรา แซ่โค้ว
45700
นางสาวรังสิมา เหลืองตระกูล
                                   
                       
45705
นางสาวสิรินันท์ อันนะ
45748
นางสาวพิมพ์ชนก พิชญทวีทรัพย์
45749
นางสาวมานิตา มานะเจริญสุข
45755
นางสาวศศิกานต์ ศิลปี
45790
นางสาวณัฐมน โอดสำโรง
45851
นางสาวพรพรรษ์สิริ เผ่าชวด
                                   
                               
46049
นางสาวนภัสสร เวชยชัย
48092
นางสาวสุกานดา มังคลานนทชัย