ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /7 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)
                                   
                   
        นางสาวธัญญารัตน์ ศรชนะ     นายธรรมรัตน์ สันทัด        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46020
นายธนนท์ ศิลปี
48075
นายเจษฏา ฤาชา
48076
นายณัฐกิตติ์ จรัสสุนทรนันท์
48077
นายณัฐพงษ์ ทิพยาทร
48078
นายธนภัทร แสนหาญธำรงสุข
48079
นายนฤศักดิ์ เเหวนเงิน
                                   
                       
48080
นายพีม โพธิ์ทอง
45898
นางสาวพิชชาภรณ์ สิริวิชช์
48081
นางสาวตุลยา บุญวิริยะ
48082
นางสาวนิรมล ชูช่อเกตุ
48083
นางสาวบุษกร ทับทิมทอง
48084
นางสาวภัทรนันท์ วรอาจ
                                   
                             
48085
นางสาววันทนา สิทธิรักษ์
48086
นางสาววาลี อ่ำขวัญยืน
48087
นางสาวปาริฉัตร บ๊อค คละจิตร์