ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /6 (ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน)
                                   
                   
        นางสาวศรีวรรณ หาเรือนแก้ว     นางสาววิมล สงภู่        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45716
นายธงไทย จันทร์อาภาส
45727
นายวัชรภรณ์ เทียมทอง
45780
นายสหภาพ เดชะคุปต์
45822
นายวรัตถ์ แซ่เบ๊
45828
นายสุดยอด ขันตยาภรณ์
45869
นายธนภูมิ มูเซอ
                                   
                       
45871
นายธวัชชัย นกเทศ
45067
นางสาวนพรัตน์ อนันตชัย
45735
นางสาวเจนจิรา อินทจิต
45743
นางสาวบุญพิทักษ์ วงษ์อนันต์
45745
นางสาวปิยธิดา ฟองเขียว
45758
นางสาวอรวรรณ จันทศรี
                                   
                       
45803
นางสาวสุพิชฌาย์ เดอร์ซิงห์
45950
นางสาวเปมนีย์ ปานมี
45952
นางสาวภัทริยา ชาตรี
46042
นางสาวเกสรา ธเนศศรียานนท์
46050
นางสาวปภาวรินท์ สารอินจักร์
46097
นางสาวธิติญา เริงเกษตรกิจ
                                   
                               
46949
นางสาวสุกัญญา คำสา
48074
นางสาวปัณฑิตา คล้ายเณร