ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /5 (คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ)
                                   
                   
        นางสาวสมจิตต์ กิจประเสริฐ     นางสาวภัททิรา คำสุริ        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45631
นายธัชกร ศรีเกิดครืน
45632
นายธราดิลก มะโนน้อม
45635
นายปฏิภาณ เขียวหวาน
45715
นายไทย เอี่ยมสิริวงศ์
45730
นายอติวิชญ์ มีสุข
45783
นายเอกมงคล ฮวดประดิษฐ์
                                   
                       
45920
นายทินภัทร นรวัตนาพงษ์
46844
นายนคเรศ หลำสำเริง
47516
นายคุณานนท์ สุรเสนา
48065
นายรติพงษ์ วิเชียรนพรัตน์
48066
นายวุธินันท์ จำปาเงิน
45611
นางสาวจิรัชญา ดีจริง
                                   
                       

45621
นางสาวยุภาพรรณ์ แซ่หว่อง

45649
นางสาวณัชชา อาศองค์
45659
นางสาวอรวี แซ่ฉิ่น
45686
นางสาวจณิสตา นงนุช
45688
นางสาวชลิตา สร้อยอุดม
45689
นางสาวชาลินี จิระโร
                                   
                       
45690
นางสาวฐิติรัตน์ แซ่อึ้ง
45692
นางสาวธีราพร รมย์รัตน์
45694
นางสาวปิยธิดา แหวนทองคำ
45697
นางสาวภัคจิรา แย้มกลีบ
45701
นางสาวลักขณา วัชรสินเจริญ
45734
นางสาวจุรีพร ขจรกาญจนรักษ์
                                   
                       
45739
นางสาวนริศรา เหิงขุนทด
45792
นางสาวปนัดดา โหรานิคม
45849
นางสาวใบเฟิร์น หนองคำแก้ว
45857
นางสาวศุภกานต์ อุดมทรัพย์
45858
นางสาวสุพรรษา คูณไธสง
45893
นางสาวนนทิชา รุ่งเรือง
                                   
                       
45903
นางสาววรพร เสมาทอง
45999
นางสาวปิ่นวิมล ปิ่นชุมพลแสง
48067
นางสาวพรพรรณ กิจโชติตระการ
48068
นางสาวพรพิมล สมาธิ
48069
นางสาวภาวินี วงค์คำจันทร์
48070
นางสาวมาชา สุทธิศีลธรรม
                                   
                             
48071
นางสาวสิริกร แสนวิไล
48072
นางสาวสิริจรรยา พรพยุหเกียรติ
48073
นางสาวปิยธิดา แฝงสวัสดิ์