ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /4 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
                                   
                   
        นางดาริณี กาญจนเตมีย์     นายณัฐพงษ์ ปั้นศักดิ์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45629
นายชุติวุฒิ ชมภูวิเศษ
45666
นายชุติพนธ์ อ่างคำ
45767
นายนนทการณ์ ประวิทย์สกุล
45768
นายนพนันท์ สายสีไชย
45817
นายนันธพงศ์ สมสาร์
45818
นายนันทวุฒิ ญาญาณกิฐิพงศ์
                                   
                       
45821
นายรชานนท์ หนองเสนา
45825
นายศิวกร วณิชโรจน์
45879
นายปวรวุธ วิสุทธิเสน
45883
นายวโรดม อินทร์เจริญ
46019
นายณัฐวิโรจน์ สุนทรรัตน์
47489
นายพงศกร ทองปาน
                                   
                       
47492
นายอภิชาติ เวชกิจ
48050
นายธนพล สีโคตร
48051
นายอภิราม รสหานาม
45706
นางสาวสุธิดา เพิ่มพูนนิติธรรม
45740
นางสาวนิภาภรณ์ ดีจำเนียร
45753
นางสาววรรัตน์ อินทิม
                                   
                       
45757
นางสาวสิริจิตร์ ฤกษ์บุญรอง
45785
นางสาวกมลธรรม เกตุทอง
45802
นางสาวสิริมาวัลย์ วังวิเศษกุศล
45842
นางสาวธนนันทร์ ทันผดุง
45844
นางสาวธิธาฎา ทองพิทักษ์
45901
นางสาวรติญา บุญมี
                                   
                       
45948
นางสาวปฐมาภรณ์ อารีมิตร
45958
นางสาวอัจฉรา เจริญกิจกังวาน
46008
นางสาวเอม ศรีฟอง
46946
นางสาวมารียะฮ์ ขาวจันทร์
48052
นางสาวกรรณิการ์ นิลเอสงฆ์
48053
นางสาวจารุวรรณ เทพวุฑฒิ
                                   
                       
48054
นางสาวณิชากร เจริญสุข
48055
นางสาวน้ำฝน มนตรี
48056
นางสาวประธานพร สิทธิ
48057
นางสาวรุ่งอรุณ สุขประโคน
48058
นางสาววัชราภรณ์ ดอนศรีโคตร
48059
นางสาวสุภาวดี ประทีปอาราม
                                   
                         
48060
นางสาวอมรรัตน์ คำหงษา
48061
นางสาวอรณัฐ เอี้ยงมี
48062
นางสาวอธิชา สิงหนาท
48063
นางสาวอัญชลิกา สิทธิสม
48064
นางสาวธัญวรัตน์ พันธุ์ทับเนตร