ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /3 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
                                   
                   
        นายบุญเศียร คงกลับ     นายวัฒนพงษ์ ยองเข        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45602
นายรัชพล ปิยะมาน
45660
นายกษิดิศ ศรีทิพย์
45661
นายกานต์ ปุงคานนท์
45662
นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ
45663
นายเกียรติศักดิ์ ศรีสมบัติ
45665
นายจตุรยุทธ พิพัฒน์ธรรมกุล
                                   
                       
45668
นายณฐกุล ชูจันทร์
45670
นายณัฐพงศ์ ภาณุศานต์
45671
นายดนุพงษ์ ป้องทัพไทย
45672
นายเทพศิรินทร์ สุขจิตร
45673
นายนวดล เอี่ยมจรัส
45674
นายปรเมศวร์ วรพัฒนชัย
                                   
                       
45678
นายภาสวิชญ์ มิ่งวงศ์
45684
นายอานัฐพล ปิณฑวนิช
45763
นายชุติเดช เบญจธรรมเลิศ
45827
นายสิริกร ทันงาม
45922
นายธนดล จำรองเพ็ง
45644
นางสาวกชกร ไชยพันธ์
                                   
                       
45685
นางสาวกชกร หลอมทอง
45698
นางสาวภัคมันต์ญา น่วมบัว
45708
นางสาวออม ศรีฟอง
45709
นางสาวอาจรีย์ เกิดกัน
45744
นางสาวประพิมพ์พรรณ โพธิ์ภักดี
45786
นางสาวชนิดา ด่านพายุห์
                                   
                       
45789
นางสาวฐิดาภรณ์ กาญจมาภรณ์กุล
45791
นางสาวศกุนิชญ์ ชื่นชม
45794
นางสาวมลิวรรณ์ เพียรจริง
45795
นางสาวรุ่งอรุณ นิคมเขต
45839
นางสาวชลดา แสวงสาย
45846
นางสาวนริศรา สายบุญสา
                                   
                       
45847
นางสาวนันท์นภัส สังคะ
45852
นางสาวภัทราวดี จันทรี
45889
นางสาวกนกวรรณ ปราชนครเขตต์
45897
นางสาวพรรภษา บุญเลิศ
45908
นางสาวอรรัมภา บุญสมเชื้อ
45949
นางสาวปวันรัตน์ นนธิจันทร์
                                   
                               
45955
นางสาวศิรินพร สายธาราวารินทิพย์
46966
นางสาวอธิชา ฝาระปี