ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /2 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
                                   
                   
        นางสาวจันทนา สุมาตรา     นางสาวคารีน่า สิทธิจันทร์เสน        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45628
นายชัยสิทธิ์ ศรีประโชติ
45630
นายทัศพร ภูนนท์
45633
นายนรวิชญ์ มั่นศิลป์
45634
นายนฤพัทธ์ เกษมเวชวิทยา
45636
นายภูมิ บุญนาม
45638
นายวีรภัทธ เคลือจินดา
                                   
                       
45639
นายศรศิลป์ สุขมะณี
45641
นายศุภณัฐ ธรรมเนียมจัด
48043
นายดิเรก ดวงบุญชู
48044
นายธีรภัทร์ อัปมะกา
48045
นายศิวัช เจริญศรีพงษา
45647
นางสาวชญาดา ติละกุล
                                   
                       
45648
นางสาวญาตาวี เตยต้น
45652
นางสาวเบญญาภา สนธิคุณ
45655
นางสาวพิมพ์ลภัส สังคะ
45657
นางสาววิไล แซ่เล็ก
45658
นางสาวศิริรัตน โกฏิหอม
46053
นางสาวพรฐิตา ภิรมย์รักษ์
                                   
                           
48046
นางสาวจีน่า ขำสุวรรณ
48047
นางสาววนัชพร โพธิมู
48048
นางสาวสิริยากร ไชยผา
48049
นางสาวสุธาทิพย์ เกียรติปีติพร