ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /11 (ศิลปะ - เทคโนโลยี)
                                   
                   
        นางสาวนวพร ชิณวงษ์     นายธีรยุทธ มาณะจักร์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45231
นายกวิน บำรุงศรี
45676
นายเพชรายุทธ ชาตรี
45710
นายกัปตัน อารีรักษ์
45713
นายชัยมา เสริฐดิลก
45781
นายอรรณพ สารผล
45813
นายธัชชัย พันธ์สา
                                   
                       
45815
นายนนทนัน ณ บางช้าง
45826
นายศุภกรณ์ ศรีทอง
45863
นายชานนท์ สุจริตธรรม
45877
นายพันธกานต์ อมรมงคล
45884
นายศุภชัย อินบำรุง
45886
นายสหรัฐ มณีสินธุ์
                                   
                       
45911
นายเจษฎา แห้วเพ็ชร
45914
นายชัชวาล ศิริปัญญา
45918
นายตะวัน คงจันทร์
45934
นายภาคภูมิ มิ่งโสภา
45937
นายวรัชญ์ จันทร์พุธ
45940
นายศดานันท์ เหลืองตระกูล
                                   
                       
45973
นายธันวา สิริจิรานุวัฒน์
45984
นายภัทรพล พลศรี
45985
นายภูมินทร์ หมื่นไตร
45990
นายอลงกรณ์ แดงวัฒน์
46060
นายจิรวัฒน์ อิ่มนาค
46062
นายณัชพล เฟื่องฟู
                                   
                       
46072
นายนพวินท์ วงศ์ศรี
46082
นายวิสาทองคำ แสนแทน
48103
นายชานนท์ แซ่ลิ้ม
44954
นางสาวเกวลี ตันศิริ
45063
นางสาวจินตนากาล วงศ์สวัสดิ์
45805
นางสาวสุภานันท์ สาริยัง
                                   
                       
45845
นางสาวนนท์มนัส เมืองมัจฉา
45848
นางสาวนุชจณี นวลศรี
45850
นางสาวปราญชลี ดุริยะพันธ์
45906
นางสาวสุวนันท์ เสกแสร้ง
46001
นางสาวฝน สุริภา
48104
นางสาวชนิกา พรหมทอง