ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /10 ( การงานอาชีพ - เทคโนโลยี )
                                   
                   
        นางจารุวรรณ พงษ์สมบูรณ์     นางสาวสลิลดา พิชยกัลป์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45640
นายศรายุธ รักษาทรัพย์
45669
นายณัฐพงศ์ วัจนะประพันธ์
45675
นายปริญญา ประสานศิลป์
45721
นายปรเมศร์ ขุนเปีย
45725
นายมธาวุธ อุ่นอินต๊ะ
45862
นายชัชไชย บวรกมล
                                   
                       
45864
นายญาณวุฒิ ขะสุดใจ
45872
นายธนกฤต จิตเสนาะ
45881
นายราชันย์ จันดี
45885
นายศุภสิทธิ์ อินทร์เจริญ
46009
นายเกียรติศักดิ์ พอจัตุรัส
46014
นายชาตบดินทร์ ชวนสมบูรณ์ศิริ
                                   
                       
46017
นายณัฐพงศ์ ขะบูรณ์
46021
นายธนัฐ นุ่มพรม
46022
นายธนิศ พันธุ์บัว
46023
นายธันวา ภาชนะทิพย์
46033
นายวงศธร โพธิ์เงิน
46038
นายสุกฤษดิ์ เลาหไทยมงคล
                                   
                       
48098
นายถิรพิทย์ สามทอง
48099
นายปวริศร์ รุ่งวรรณรักษ์
48100
นายเมธัช เเซ่เฮง
48101
นายรัตนโชติ สุมัชยา
45833
นางสาวขนิษฐา สุวรรณนิภา
45954
นางสาวรุ่งฟ้า สนน้อย
                                   
                       
46043
นางสาวคคนานต์ จำลองชาติ
46045
นางสาวชญานิน นาคบุตร
46046
นางสาวชัญญาเรศ รัตนขันแสง
46047
นางสาวฐิตินันท์ เทพอาษา
46055
นางสาวมัณฑนา ประสานศิลป์
48102
นางสาวศิริดาว บัวทอง