ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /1 (IEP)
                                   
               
        นางสาวทัศนีย์ ประสมเพชร        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
45591
นายขจรศักดิ์ ลินนนท์
45595
นายธนกฤต พูลสวัสดิ์
45596
นายธนบดี ภารสมุทร์
45599
นายพงศ์ธนัช สิรภพวงศ์สกุล
45600
นายพีรณัฐ เอี่ยวอุดมสิน
45603
นายลัทธพล อาชาวงศ์
                                   
                       
45606
นายศฤตย์ ปรีชาจารย์
45607
นายศุภาพล กกกระโทก
45608
นายษิติบดินทร์ อินทนา
45609
นายเสฏฐวุฒิ ปัญญาศิริพัฒน์
45718
นายธิติพล มณีเกียรติโกวิท
48036
นายชุมพล ธงธไนศวรรย์
                                   
                       
48037
นายศิวกร สัตโกตา
48038
นายภัทรกร พูลประเสริฐ
45610
นางสาวเกวลิน สามเสน
45613
นางสาวโชติกา หอสกุลกาญจน์
45614
นางสาวณรดา รัตนาไพบูลย์
45615
นางสาวณิชกานต์ ธนพรชัยสิทธิ์
                                   
                       
45617
นางสาวนวพร ชินบรรเทา
45618
นางสาวนัสรี สวนไทยสง
45619
นางสาวน้ำฝน ไทยธรรม
45620
นางสาวพิมพ์ณดา ฐิติอริยานนท์
45622
นางสาวรวิภา ทิศกระโทก
45623
นางสาววิรินทร์ญา ฐิติอริยานนท์
                                   
                       
45624
นางสาวสุชานันท์ วงศ์พยัคฆ์
45625
นางสาวโสภาพรรณ เกลี้ยงสอาด
48039
นางสาวฐานิตา นามชุ่ม
48040
นางสาวนารดา เตชะเดช
48041
นางสาวลภัสรดา วิเรนทร
48042
นางสาววีนา กาปาเล