ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
                                   
                   
        นางสาวชลธิชา โพธิ์จันทร์     นางสาวปาริชาติ โขมะนาม        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46409
เด็กชายพรประสิทธิ์ สำเริญรัมย์
46444
เด็กชายธีรเจต ป้อมนาค
46460
เด็กชายวัฒนะ เพ็ชรบังเกิด
46461
เด็กชายวายุ มุ่งเอื้อกลาง
46491
เด็กชายกฤติกร สุพรรณกูล
46510
เด็กชายมนต์ชัย โนนเงิน
                                   
                       
46514
เด็กชายศักดิพัชร์ เหล็กงาม
46543
เด็กชายกัมปนาท จรรยาศรี
46554
เด็กชายปริตร ชูสระน้อย
46558
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีศรชัย
46562
เด็กชายวิสุวัฒน์ ลาคำ
46567
เด็กชายอัครพล พลางกูร
                                   
                       
46605
เด็กชายพัชรพล คำใบใหญ่
46619
เด็กชายสิริทรัพย์ จอมเกาะ
46621
เด็กชายอนุชา ทวีคูณพูลผล
46644
เด็กชายกฤตชพล ไพฑูรย์สวัสดิ์
46645
เด็กชายกฤษฎา ตางาม
46646
เด็กชายกิตติศักดิ์ บุญเดช
                                   
                       
46647
เด็กชายชนาธิป เที่ยงรอด
46653
เด็กชายธนาคาร ทองพูล
46657
เด็กชายปิยะพงษ์ แก้วม่วง
46662
เด็กชายรุตติพงษ์ โป๊ฟ้า
46699
เด็กชายทัศนัย ภูนนท์
46701
เด็กชายเทิดศักดิ์ คงดี
                                   
                       
46710
เด็กชายเพชรเกษม เหลืองขมิ้น
46713
เด็กชายวีรชน เกตุทอง
46714
เด็กชายวีระพงษ์ นรโคตร
46715
เด็กชายสมคิด บุตรพรม
46718
เด็กชายสุรสิทธิ์ วอนขอพร
46759
เด็กชายณัฐวุฒิ ทาทอง
                                   
                       
46763
เด็กชายบี สุริวงษ์
46764
เด็กชายปอนด์ สีภา
46768
เด็กชายวรวุฒิ พลใจหาญ
45223
เด็กหญิงพิริยประภา บุญสูง
46526
เด็กหญิงชุติมนฑน์ รัตนงามแสง
46540
เด็กหญิงสุกัญญา พุ่มดอกไม้
                                   
                       
46576
เด็กหญิงนิศานาฎ รักคำมูล
46589
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วเสมอ
46643
เด็กหญิงอาทิตยา เชื้อชื่น
46682
เด็กหญิงพีรดา แสงรัตน์
46683
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ชนะถ้อย
46730
เด็กหญิงนริศรา ศรัทธานุ
                                   
                             
46742
เด็กหญิงสุทธิรักษ์ ชอบสะอาด
46791
เด็กหญิงแพรพลอย ชัยศิริ
46796
เด็กหญิงสุวนันท์ หวังดี