ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
                                   
                   
        นายวัชรพงษ์ บุญครอบ     นางสาวภัทริยา อำพันธ์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46344
เด็กชายดุลยวิทย์ ป้องทัพไทย
46358
เด็กชายวุฒิกร แซ่อึ้ง
46361
เด็กชายอติวัฒน์ สถาผล
46394
เด็กชายกรกวรรษ กลิ่นฉุย
46405
เด็กชายบูรพา พิณโกศล
46412
เด็กชายวราวุฒิ พรหมอยู่
                                   
                       
46441
เด็กชายณัฐกร ศิลมั่น
46457
เด็กชายวรพล เชิดชูวรรณ
46459
เด็กชายวศิน นาประโคน
46463
เด็กชายวีรวุฒน์ กระสังข์
46464
เด็กชายวุฒิชัย คีรีวัฒน์
46465
เด็กชายศิริภักดิ์ ทาประเวศ
                                   
                       
46466
เด็กชายศุภกร นาทวีทรัพย์
46516
เด็กชายอรรถพล นวลละออง
46547
เด็กชายธนพัฒน์ ชอบใหญ่
46553
เด็กชายปรเมท ร่วมใจ
46555
เด็กชายปานา ทองวรรัฐ
46564
เด็กชายสุทธิวิทย์ มากรุด
                                   
                       
46565
เด็กชายอนาวิล เยี่ยมไธสงค์
46607
เด็กชายพิรสิษฐ์ ทองศิริ
46620
เด็กชายสุเมธ เมฆาสิงหรักษ์
46650
เด็กชายณัฐกานต์ ปาลวัฒน์
46611
เด็กชายวรายุส สายสี
46706
เด็กชายนล วรชินา
                                   
                       
46709
เด็กชายพีรพัฒน์ สุปันยี
46720
เด็กชายอมรเทพ ซื่อสัตย์
46722
เด็กชายเอกราช พูลสวัสดิ์
46751
เด็กชายชนายุทธ แสงกิติพรสกุล
46760
เด็กชายธนบดี มีชัย
46476
เด็กหญิงณัฐกฤตา กำแพงแก้ว
                                   
                       
46480
เด็กหญิงนุชนาถ ทองคำสุข
46482
เด็กหญิงพิชากานต์ วังป่า
46519
เด็กหญิงกรรณิกา ชาติมนตรี
46521
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จิรสุนทรรัตน์
46525
เด็กหญิงชนาพร ราวินิช
46541
เด็กหญิงหฤทัย ชัยฤทธิ์
                                   
                       
46568
เด็กหญิงกชนันท์ บุญเกิด
46592
เด็กหญิงอรนภา แซ่อึ้ง
46624
เด็กหญิงกนกวรรณ กรรณิการ์ดิษย์
46625
เด็กหญิงชยุดา คงคุ้ม
46634
เด็กหญิงบุษบา เคยอาษา
46672
เด็กหญิงจิราวรรณ ทีน้ำคำ
                                   
                         
46685
เด็กหญิงสรินดา สมบูรณ์
46686
เด็กหญิงสิรีธร บุญเดช
46737
เด็กหญิงวรรณพร ศิริยานนท์
46777
เด็กหญิงฉมนภัค ดีหมัด
46783
เด็กหญิงธนิษฐา สิงสมดี